INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)

 

1. OBECNÉ

Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci vztahu vzniklému z dodavatelské smlouvy nebo z jednotlivých dílčích objednávek, nebo které správce získal z veřejně dostupných zdrojů.

Subjektem údajů je dodavatel, jehož služby správce údajů využívá, nebo odběratel, který využívá služby správce údajů. Kde se v tomto textu hovoří o subjektu údajů, je jím myšlen

2. SPRÁVCE ÚDAJŮ

ATL EUROPE s.r.o., IČ: 259 25 865, se sídlem Hořická 283/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Kapustová
Telefon: 724 485 977
E-mail: ivana.kapustova@atleurope.cz

Správce údajů nemá zvoleného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce údajů prohlašuje, že řádně zajišťuje ochranu osobních údajů svých dodavatelů a odběratelů, a to zejména zajištěním vnitřní směrnice ukládající zaměstnancům, kteří zpracovávají nebo uchovávají osobní údaje, práva a povinnosti a dále zajištěním dostatečného zabezpečení.

3. TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Správce údajů zpracovává údaje, které subjekt údajů poskytl ve smlouvě nebo jiným způsobem, příp. které správce údajů zjistil z veřejně dostupných seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, …) nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů. Zejména se jedná o jméno a příjmení, akademický titul, pracovní pozice, DIČ, údaj o dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas), údaj o řidičském průkazu, kontaktní informace (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pro doručování nebo fakturační adresa), platební údaje (číslo bankovního účtu).

Dále správce údajů zpracovává údaje třetích osob, které správci údajů poskytl subjekt údajů, a to zejména informace týkající se řidičů – jména a příjmení, telefonní číslo, pracovní pozice, údaj o řidičském průkazu, údaj o dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas), národnost. Subjekt údajů prohlašuje, že je oprávněn s těmito údaji třetích osob nakládat a že je mohl správci údajů poskytnout.

4. ZÁKONNÉ DŮVODY A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

1. Ke zpracování dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení na základě uděleného souhlasu, který subjekt údajů správci údajů poskytl.

2. Dále, nejde-li o zpracování na základě uděleného souhlasu:
a. Ke zpracování dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení pro splnění předsmluvních či smluvních závazků, zejména za účelem vytvoření objednávky, zajištění přepravy a sledování zásilky.

b. Ke zpracování dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na správce údajů, a to zejména povinností vyplývajících z následujících právních předpisů:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
c. Ke zpracování dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

5. PŘÍJEMCI, KTERÝM OSOBNÍ ÚDAJE BYLY NEBO BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY

Osobní údaje mohou být v rámci plnění právního důvodu dle odst. 4 poskytnuty správcem údajů k dalšímu zpracování 3. osobám, a to zejména osobám, které zajišťují přepravu, celní služby nebo dodavatelské služby.

Správce údajů je oprávněn předat osobní údaje i do třetích zemí (tj. mimo EU). V takovém případě se zavazuje, že zajistí, aby tyto třetí země dodržovaly minimálně stejné standardy na ochranu osobních údajů, jaké jsou poskytovány zeměmi EU.

6. PLÁNOVANÁ DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy.

7. VÝČET PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo na přístup dle čl. 15 Nařízení – zahrnující právo získat od správce údajů potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovány (informaci o zpracování osobních údajů nese tento dokument)

Právo na opravu dle čl. 16 Nařízení – zahrnující vedle opravy i doplnění neúplných osobních údajů

Právo na výmaz dle čl. 17 Nařízení – pokud jsou splněny důvody dle Nařízení

Právo na omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení – nastane-li některý z důvodů vyjmenovaných v Nařízení

Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení – za splnění podmínek dle Nařízení

Právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – v případě České republiky se jedná o Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Jak lze uplatnit jednotlivá práva
Subjekt údajů, který má jakékoliv dotazy nebo chce uplatnit některé z výše uvedených práv se může obrátit na kontaktní osobu uvedenou v č. 2 této informace.